Soveltavaa antropologiaa osa 3: Kriittisyys suunnitteluajattelussa

Suunnitteluajattelu eli design thinking on prosessi ja kehitysmalli, jonka tavoitteena on luoda nopeita testattavia ideoita. Sitä käytetään tyypillisesti palvelumuotoilun perustana, jolloin prosessi voi jalkautua mihin tahansa online tai offline -palveluiden kehittämiseen.

Suunnitteluajattelun prosessi alkaa käyttäjien tarpeiden ja toiveiden empaattisesta ymmärryksestä, jota voidaan havainnoida, analysoida ja tutkia monella eri tapaa. Tämän jälkeen määritellään ongelma(t) ja kehityskohteet, joida lähdetään ideoimaan eteenpäin palveluiksi. Ideat luodaan prototyypeiksi ja niitä testataan kohderyhmään kuuluvilla käyttäjillä, jotta voidaan todeta a) toimivatko ideat eli onko alussa määritellyt ongelmat ratkaistavissa, b) mitä seuraavia kehitysaskeleita tarvitaan prototyypin kehittämisessä?

empathise > define > ideate > prototype > test

Prosessi toistetaan syklisesti niin usein kuin tarvitaan (tai projektin budjetti sallii).

Suunnitteluajattelua on myös kritisoitu runsaasti. Esimerkiksi Natasha Jen väittää, että suunnitteluajattelu on itseasiassa potaskaa (“bullshit”), sillä yllä esitetystä prosessista puuttuu kokonaan kriittinen näkökulma, joka on tärkeä osa suunnittelua (ja muotoilua ylipäätään).

Kritiikki on erinomaisen tärkeää, sillä se haastaa kysymään ovatko määritellyt ongelmat edes olennaisia ongelmia, onko niitä varten luotu ratkaisu tarpeeksi hyvä ja kenen näkökulmasta ongelma on itseasiassa edes tärkeä tai jopa tärkein. Kritiikki sparraa ja saa fokusoimaan tärkeimpään.

Antropologisesta näkökulmasta katsottuna nostaisin tässä kohtaa refleksiivisyyden merkityksen esille, jonka avulla antropologit määrittelevät oman itsensä suhteessa tutkittavaan ilmiöön tutkimuksen kaikissa vaiheissa – alussa, keskellä ja erityisesti lopussa.

Voidakseen määritellä oikeat ongelmat ja voidakseen olla empaattinen käyttäjiä kohtaan, tulee suunnittelijan (designerin) kyetä myös astua taaksepäin ja analysoida omaa asemaansa kyseiseen ilmiöön, toisin sanoen reflektoida.

Ilman oman itsen kriittistä havainnointia voi olla vaikea huomata miten oma näkökulma onkin keskittynyt tiettyyn asentoon. Meillä jokaisella on uniikki perspektiivi katsoa maailmaa, mutta meillä on myös paljon jaettua kokemusta ja ymmärrystä, eli toisin sanoen jaettua kulttuuria. Tämä jakaminen tekee itseasiassa usein sokeaksi, mikä johtaa vaarallisiin olettamuksiin.

Olettamuksia tehdään paljon erilaisissa suunnittelukonteksteissa, etenkin alkuvaiheessa. Ne näyttäytyvät usein esimerkiksi mutuiluna (“musta tuntuu että..”) tai vaikkapa oman lähipiirin kokemusten peilaamisena (“itseasiassa mun veli on juuri tuollainen”).

Tällöin ollaan hiukan vaarallisilla vesillä, sillä meistä jokainen kuuluu erilaisiin kokemusten kupliin, joiden törmäyttäminen voi olla vaikeaa ja joka voi pahimmillaan johtaa kognitiiviseen dissonanssiin. Kognitiivinen dissonanssi tarkoittaa sitä kokemusta, kun keskenään ristiriitaisia asenteita, tunteita tai käyttäytymisiä riitelee keskenään. Ihminen pyrkii luontaisesti välttämään tätä ristiriitaisuuden kokemusta hakeutumalla ainoastaan sellaisten kokemusten ja sisältöjen pariin, jotka eivät aiheuta tätä ristiriitaa. Facebook on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, miten kognitiivista dissonanssia voi hillitä esimerkiksi hiljentämällä tiettyjä “kavereita”, jolloin heidän sisältönsä ei näy seinällä. Tällöin tapahtuu kupliintumista.

Antropologian perusolemukseen kuuluu noiden kuplien törmäyttäminen. Puhkaiseminen on vaikeaa ja törmäyttämiseen kuuluu omien ennakkokäsitysten ja oletusten kyseenalaistaminen. Se on tyypillisesti epämukavaa hommaa, sillä harva on jatkuvasti raadollisen rehellinen itselleen.

Yksi hyvin konkreettinen esimerkki törmäyttämisestä on yrittää havainnoida jotain täysin tuttua asiaa tai kokemusta kuin se tapahtuisi ensi kertaa. Muun muassa Ideon Tom Kelley on puhunut deja vu:n vastakohdasta eli vuja de-kokemuksesta. Vuja de perustuu siihen kristallinkirkkaaseen hetkeen, kun yhtäkkiä näkee tutun ja usein rutiininomaisen asian täysin uudella tavalla. Rutiininomaisuus ja automaatio tekevät usein sokeaksi innovaatioille (ns. low hanging fruits) ja ilmeisille kehityskohteille.

Kriittisen katseen omaaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa reflektion harjoittamista, jotta vuja de -kokemuksia tulisi yhä useammin. Se on tietynlaista itsensä ja oman kokemuksen etäännyttämistä.

Antropologinen reflektointi lähtee aina tutkijan itsensä kriittisestä havainnoinnista. Voidakseen empaattisesti ymmärtää muita täytyy ensin ymmärtää omaa kokemusmaailmaansa ja – erityisesti – sen rajoitteita tai haavoittuvaisuutta. Esimerkiksi jos olen vegaani ja olen projektissa, jonka asiakkaana on liha- tai turkisteollisuuden asiakas. Olenko absoluuttisen varma, että maailmankuvani ei vaikuta tapaani empaattisesti ymmärtää kohderyhmää ja heidän ongelmiaan ja tarpeitaan? Vastaus on ei, mutta rehellisen reflektoinnin ja kokemuksen avulla vääristymää voi välttää parhaansa mukaan.

Lopuksi keräsin muutamia vinkkejä reflektiivisen ja kriittisen otteen harjoittamiseen palvelumuotoilussa (ja missä tahansa suunnitteluajatteluun perustuvassa työskentelyssä):

 • Mitä olemme tekemässä ja miksi?
 • Kenelle olemme tekemässä? Miksi juuri nämä ihmiset?
 • Kuka on määritellyt kohderyhmän? Onko se oikeasti olemassa vai vain oletus?
 • Onko palvelumuotoilutiimi tarpeeksi monimuotoinen?
 • Pystytkö nopeasti nimeämään omat asenteesi ja arvosi, jotka vaikuttavat tapaasi hahmottaa maailmaa rajoittavasti?

 

vince-fleming-507013
Photo by Vince Fleming on Unsplash

****

Soveltavaa antropologiaa -blogisarja on tarkoitettu kenelle tahansa palvelumuotoilusta, design-antropologiasta ja laadullisista menetelmistä kiinnostuneelle. Tutustu myös sarjan edellisiin osiin:
1. Miten oma persoonasi vaikuttaa tutkimukseesi?
2. Seksikäs etnografia ja palvelumuotoilu

Advertisements

Soveltavaa antropologiaa osa 2: Seksikäs etnografia ja palvelumuotoilu

Soveltavaa antropologiaa -blogisarja on tarkoitettu kenelle tahansa palvelumuotoilusta, design-antropologiasta ja laadullisista menetelmistä kiinnostuneelle.

Palvelumuotoilun yhtenä osa-alueena usein markkinoidaan etnografiaa, eli antropologialle tyypillistä laadullisen tutkimuksen menetelmää. Olen design-antropologina ja palvelumuotoilijana törmännyt kuitenkin hyvin kirjaviin tapoihin tehdä etnografista tutkimusta, jolloin etnografiaksi on väitetty esimerkiksi palvelumuotoilutoimistolla järjestettyjä yksilöhaastatteluja, katugallupeja tai parin tunnin mittaisia havainnointeja.

Koen tällaisen trendin huolestuttavana monestakin syystä, mutta pohditaan ensin hiukan etnografian olemusta.

Mikä on etnografiaa?

Perinteisen määritelmän mukaan etnografia on laadullista tutkimusta, jonka menetelminä tyypillisesti käytetään erilaisia havainnointeja (osassa tutkija osallistuu itse, osassa jää tarkkailijaksi), haastatteluja sekä dokumentointikeinoja kuten valokuvausta, videointia ja piirroksia. Tavoitteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti ihmisten uskomuksia, käsityksiä, tapoja, tottumuksia, sekä kokemuksia eri aiheiden parissa.

American Anthropological Association määrittelee etnografian seuraavasti:

“Ethnography involves the researcher’s study of human behavior in the natural settings in which people live. Specifically, ethnography refers to the description of cultural systems or an aspect of culture based on fieldwork in which the investigator is immersed in the ongoing everyday activities of the designated community for the purpose of describing the social context, relationships and processes relevant to the topic under consideration.

Ethnographic inquiry focuses attention on beliefs, values, rituals, customs, and behaviors of individuals interacting within socioeconomic, religious, political and geographic environments. Ethnographic analysis is inductive and builds upon the perspectives of the people studied. Ethnography emphasizes the study of persons and communities, in both international and domestic arenas, and involves short or long-term relationships between the researcher and research participants.” –American Anthropological Association

Etnografian kestoa ei tuossa yllä olevassa kuvauksessa määritellä kuin “lyhyt tai pitkäkestoinen”, mutta perinteisesti akateemisessa tutkimuksessa puhutaan kuitenkin useista kuukausista tai jopa vuosista, joita tutkija viettää kentällään. Tutkija uppoutuu ja oppii elämään siis samassa kulttuurissa kuin tutkittavansa, ja pyrkii siten ymmärtämään kokonaisvaltaisesti, luomaan tiheää ymmärrystä, miten nämä ihmiset kokevat maailmansa.

Tiheää ymmärrystä päivässä?

Etnografian suurin hyöty saadaan monimutkaisissa ja laajoissa ongelmissa, jotka usein sisältävät kulttuurista tai kansainvälistä vertailua. Juuri tämän vuoksi myös suuret kansainväliset yritykset, kuten Lego, IBM, Heineken sekä Nissan, tekevät säännöllisesti etnografisia tutkimushankkeita.

Suurilla yrityksillä on luonnollisesti enemmän resursseja teettää pitkäkestoisia projekteja, joissa etnografit viettävät aikaa kentällä kuukausia ja viettävät toisen mokoman analysoiden sekä raportoiden. Pienemmissä yrityksissä kuukausien kestäviin hankkeisiin ei kuitenkaan aina ole mahdollisuutta. Tällöin täytyy soveltaa etnografiaa lyhyempikestoisiin hankkeisiin tai vaikkapa tiimityöllä toteutettuun etnografiseen tutkimukseen.

Onko tiheää eli kokonaisvaltaista ja kontekstuaalista ymmärrystä kuitenkaan mahdollista saavuttaa viettämällä vaikkapa päivä tutkittavan kotona? Havainnoiden vaikkapa hänen kulutustottumuksiaan? Mielestäni kyllä ja ei. Kaikki riippuu tutkimuskysymyksistä ja -tavoitteista, tutkijan kokemuksesta, sekä tutkittavasta henkilöstä. Lyhytkestoinen havainnointi nimittäin sisältää aina tietyn laboratoriomaisen asteen, vaikka havainnointi tapahtuisikin tutkittavan henkilön kotona tai työpaikalla. Onhan se aina jännittävää päästää tuikituntematon henkilö kotiinsa ja elämäänsä tarkkailemaan ja tutkimaan. Luontevaa ja autenttista tilanteesta ei kuitenkaan saa millään tavalla, mutta aina sitä ei tarvitakaan.

Mikäli tutkimustavoitteet ovat kirkkaat ja rajatut, osallistujat tarkkaan ja huolellisesti rekrytoitu, on mahdollista saada luotettavaa laadullista tietoa monistakin asioista.

Riskit pikaetnografiassa ovat kuitenkin suuret.

Ongelmana mielestäni on, että usein etnografiseksi havainnoinniksi tuntuu riittävän muutama tunti, osallistujat on rekrytoitu sen perusteella kenet on nopeasti saatu hankkeeseen suostuteltua, ja osallistujien itsensä suurin motiivi on havainnoinnista saatu palkkio. Etnografian suurin anti on tiedostamattoman ja automaattisen havainnointi, kuten esimerkiksi millainen on matkapuhelimien muuttuva arvo ihmisten arjessa tulevaisuudessa, tai vaikkapa mitä on leikki nykyajan lapsilla.

Toinen ongelma on tutkijan näkymättömyys. Tutkijan reflektointi jätetään täysin raportoimatta sekä tulosten luotettavuus analysoimatta. Useimmiten kyseessä on budjetin luomat rajoitukset, jolloin aikaa etnografisen hankkeen jokaiseen vaiheeseen (suunnittelu, toteutus, analysointi, raportointi) on varattu hyvin rajattu määrä aikaa. Etenkin tuntilaskutuksella tällaiset rajoitukset luovat omat erityispaineensa.

Etnografin kokemus saa tällöin suuremman painopisteen. Onko hänellä kykyä ja kokemusta havainnoida olennaisia asioita, dokumentoida havainnointejaan, muodostaa objektiivista analyysia ja reflektoida tutkimuksen luotettavuutta?

Etnografian yksi tärkeimmistä elementeistä on kyky reflektoida omaa, tutkijan itsensä, tapaa havannoida ja tarkkailla näkemäänsä.

Meillä jokaisella on nimittäin täysin uniikki, subjektiivinen tapa havainnoida ja nähdä maailmaa.

Tämän näkökulman raportoimatta jättäminen on mielestäni siten lähes älyllistä epärehellisyyttä, sillä jokainen koulutettu etnografi tietää kuinka tärkeä merkitys on havainnoijan omalla persoonalla ja tutkimuskokemuksella.

photo-1487466076304-5b09a7760377
Kuva: James Sutton
@jamessutton_photography

Seksikäs etnografia

Antropologi Tim Ingoldin mukaan etnografiasta on tullut puhkikulutettu termi, niin antropologiassa kuin monilla muillakin aloilla. Etnografian syvempi merkitys kriittisenä inhimillistä kokemusta kontekstissaan tarkastelevana menetelmänä on Ingoldin mukaan menettänyt merkityksensä.

Etnografiaa usein mainostetaan palvelumuotoilun menetelmänä, mikä on mielestäni harhaanjohtavaa.

Etnografia on myös samalla tavalla strategia ja sateenvarjotermi kuin palvelumuotoilu. Se ei ole pelkkä menetelmä.

Molemmat koostuvat hyvin erilaisista menetelmistä, mutta yhdistävänä tekijänä on empaattinen ihmisen kokemuksen ymmärtäminen. Miksi siis etnografiaa “myydään” standardina osana palvelumuotoilua? Kuinka usein menetelmää käytetään pamu-projekteissa?

Keskustelimme aiheesta 28.9. järjestämässäni Ompeluseura-naisverkoston etnografia-tapaamisessa. (Lämmin kiitos osallistujille vielä tätäkin kautta!) Huutelin Twitterissä hiukan aiemmin etnografian käyttämisestä pamu-projekteissa, mutta joko huhuiluni jäi viserryskohinan alle tai etnografiaa tehdään Suomessa pamu-kentällä aika vähän.

screen-shot-2017-10-02-at-16-33-53.png

Huhuilin asiasta myös muualla netissä ja asiasta kiinnostuneita tuli vastaan todella paljon, mutta varsinaisia hankkeita toteuttaneita vähemmän. Tämä tuntui hiukan yllättävältä, ottaen huomioon kuinka moni pamu-toimisto mainitsee etnografian, tai sitten some-verkostossani ei ole oikeanlaisia kontakteja tarpeeksi.

Verkoston tapaamisessa nousi esille esimerkiksi palvelumuotoilukoulutusten suosio, joissa etnografiaa ehkä käsitellään kahden sivun verran, osana nippua muitakin menetelmiä. Olen vankka työssäoppimisen puolestapuhuja, mutta etnografia vaatii mielestäni vähän enemmän kuin vain “havainnoi ja raportoi” asennetta ja yhden päivän (jos sitäkään!) mittaista koulutusta.

Kollegani Tiina huomautti myös, että etnografian “myyminen” asiakkaille on myös riskialtista, jos myyvällä taholla on hatara käsitys etnografian luonteesta, rajoituksista ja mahdollisuuksista (viittaan siis alussa mainitsemiini huomioihin). Mikäli asiakkaalla itsellään ei ole kunnollista käsitystä siitä, mitä hän on ostamassa, saattaa hän jäädä siihen uskoon, että pamu-toimistolla suoritetut parin tunnin ryhmähaastattelut ovat etnografiaa. Tällöin hän saattaa ihmetellä joidenkin toisten toimijoiden kohdalla, miksi hinnoittelu ja projektin kesto on merkittävästi suurempi.

Etnografia näkyy usein myös erilaisten tutkimusmenetelmien etuliitteenä, jota Ingold voimakkaasti kritisoi:

Consider just some of the terms to which the qualifier “ethnographic” is routinely
applied: there is the ethnographic encounter, ethnographic fieldwork, ethnographic method, ethnographic knowledge. There are ethnographic monographs, and ethnographic films. And now we have ethnographic theory! Through all these runs the ethnographer. Taking this as a primary dimension of identity, it would appear that everything the ethnographer turns his or her hand to is, prima facie, ethnographic. – Tim Ingold, 2014 (bolding applied)

Mikä tekee esimerkiksi yksittäisestä haastattelusta etnografisen? Ei mikään, se voi olla hyvin kontekstirikkaasti toteutettu strukturoimaton syvähaastattelu. Etnografiaa yksittäinen henkilöhaastattelu ei kuitenkaan ole. Etnografia-etuliitteellä se kuulostaa kuitenkin eksoottiselta ja seksikkäältä.

Mitä ajan takaa?

Tässä postauksessa halusin herätellä sekä antropologikollegojani että palvelumuotoilijoita pohtimaan tutkimusmenetelmien termien ja soveltamisen tärkeyttä. Palvelumuotoilu on tuore ja kovassa nousussa oleva ala, joka itsessään tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luoda uutta ja kehittää vanhaa. Menetelmien suhteen ei kuitenkaan kannata viljellä mitä tahansa terminologiaa myyvän mielikuvan vuoksi. Kaikki havainnointi ei ole etnografiaa, ja se on täysin ok. Se on silti laadullista tutkimusta ja ihan yhtä arvokasta sellaisenaan.

 

Lisälukemista:

Fabian Segelström, Bas Raijmakers and Stefan Holmlid: Thinking and Doing Ethnography in Service Design  (tutkimusartikkeli)

Anthony Casey: Short-term, Team Based Ethnographic Research (blogipostaus)

Alison J. Clarke: Design Anthropology – Object Culture in the 21st Century (kirja)

Taneli Heinonen: Tools of Ethnographic Analysis in Service Design (Slideshare)

Jake Garber: Transforming complex systems: a case study in service design (blogipostaus)

 

*****

Tutustu myös blogisarjan edelliseen osaan:
1. Miten oma persoonasi vaikuttaa tutkimukseesi?

Soveltavaa antropologiaa osa 1: Miten oma persoonasi vaikuttaa tutkimukseesi?

Olen hahmotellut viime viikkoina päässäni blogipostausten sarjaa, jossa pureutuisin hiukan syvemmälle soveltavan antropologian menetelmiin, kuten etnografisiin syvähaastatteluihin, ryhmähaastatteluihin, kyselyihin, osallistuvaan havainnointiin sekä käytettävyystesteihin. Sarja on tarkoitettu kenelle tahansa palvelumuotoilusta, desing-antropologiasta ja laadullisista menetelmistä kiinnostuneelle. Otan myös mielelläni ehdotuksia ja palautetta vastaan!

Sen sijaan, että kertoisin miten luoda parhaat tutkimuskysymykset tai pohdiskelisin strukturoidun ja avoimen tutkimuskysymyksen mahdollisuuksia, avaan tässä ensimmäisessä osassa mielestäni hyvin vähän käsiteltyä aihetta, eli tutkijan oman persoonan vaikutusta itse haastattelutilanteeseen.

Antropologit koulutetaan reflektoimaan omaa itseä ja oman persoonan vaikutusta tutkimukseen ja tutkimustilanteisiin, sillä tutkijan oma persoona näkyy hyvin monipuolisesti aina tutkimusaiheista metodeihin, ja joskus jopa tuloksiin ja niiden esittämistapaan. Tämän vuoksi tulee olla tarkkana siitä, millaisia valintoja tekee ja millainen läpinäkyvyys oman persoonan vaikutuksella on tutkimukseen.

Palvelumuotoilun puolella en kuitenkaan ole törmännyt kovin paljon tällaiseen keskusteluun ja mielestäni olisi hyvä tuoda esiin oman persoonan vaikutusta erityisesti haastattelu- ja havainnointitilanteisiin.

Erilaisten haastattelujen avulla voidaan saada hyvin kontekstirikasta ja syvällistä tietoa miten ihminen/ihmiset kokevat tietyn aihepiirin ja siihen liittyvät ilmiöt. Haastattelu on myös suosikkimenetelmäni, sillä ihan jokainen haastattelutilanne on aina erilainen, uniikki ja silmiä avaava kokemus.

Kliseiden klisee: tunne itsesi

Haastattelu lähtee aina itsetuntemuksesta. Kuulostaa kliseeltä, mutta toisen kokemuksen ymmärtäminen vaatii myös ymmärrystä oman kokemuksen muodostumisesta. Sinun tulee pystyä havaitsemaan haastattelutilanteessa milloin oma persoonasi esimerkiksi muokkaa vuorovaikutusta johonkin suuntaan, sillä se muokkautuu aina jollain tavalla. 

Itsetuntemuksesta on tässä yhteydessä kyse tietoisuudesta siitä, millä tavalla esimerkiksi käytämme omaa kehonkieltämme, äänenpainoja ja sanavalintoja. Sinulla, kuten minulla, on maneereja, joita toistat elekielessäsi ja puheessasi joko tiedostaen tai tiedostamatta. 

Meillä jokaisella on tietynlaisia maneereja sekä tapoja esittää omaa itseämme, persoonaamme, jotka saattavat itseasiassa olla haastattelutilanteessa johdattelevia.

Itse esimerkiksi kallistan päätäni lähes poikkeuksetta vasemmalle, kun kuuntelen keskittyneesti. Olen myös lukuisista haastatteluvideoista nähnyt, kuinka vedän suupieliäni hassusti alaspäin ja nyökyttelen, kun luulen itseasiassa hymyileväni ja nyökytteleväni ystävällisen kiinnostuneesti. Olen testannut tätä ilmettä peilin edessä ja ei, se ei itseasiassa näytä ystävälliseltä vaan vähän ylimieliseltä. Toinen seikka liittyy puheeseen ja niinku siihen liittyviin niinku hokemiin. Niinku.

Maneereilla ja tietyillä puheen tavoilla voi olla voimakkaasti johdatteleva vaikutus haastatteluun. Suurin osa haastateltavista haluaa nimittäin miellyttää muita keskustelun osapuolia ja etenkin sinua, jolloin esimerkiksi soraäänet ja negatiiviset mielipiteet voidaan kokea vaikeina ilmaista haastattelutilanteessa. Joskus kyse voi olla myös “kehtaamisesta” tai kiireen tunnusta haastattelussa. Kyse on tällöin hyvin hienovaraisista vihjeistä, jotka voivat johtua liittyä erityisesti elekieleen. Haastateltava ryhtyy kertomaan vastauksia, jotka eivät olekaan aitoja, vaan peilaavat sinun, haastattelijan, persoonaasi.

Ryhmähaastatteluissa osa osallistujista voi myös omalla persoonallaan tiedostamatta tai tiedostaen johdatella muiden mielipiteitä. Kokemukseni mukaan erityisesti suomalaiset ovat herkkiä niin sanotusti “peesaamaan” muita, eli myötäilevät muiden mielipiteitä. Kyse on myös siitä, millaisia persoonia haastatteluun valikoituu. Osa saattaa olla kirjoittamalla hyvinkin avoin ja verbaalinen, osa taas on parhaimmillaan kasvokkain. Ekstrovertit ja introvertit, sekä näiden erilaiset harmaan sävyt käyttäytyvät eri tavoin.

Haastattelijan on siksi hyvä havaita, milloin tilanne näyttää johdatellulta.

Johdattelun välttämiseksi kysyn yleensä samoja asoja uudelleen eri tavoin muotoiltuna tai kohdennan tietylle osallistujalle oman kysymyksen, jossa pyydetään hänen henkilökohtaista kokemustaan. “Miksi” on hokema, jota et voi toistaa liikaa.

Improvisoinnin taika

Olen itse ollut joskus vastaajana haastattelutilanteissa, jotka ovat olleet vahvasti strukturoituja ja haastattelijat ovat tehneet kaikkensa, etteivät tuo omaa persoonallisuuttaan lainkaan peliin. He ovat pyrkineet luomaan tilanteesta mahdollisimman laboratoriomaisen ja siten toistettavan, jotta käyttäjäkokemuksia voitaisiin analysoida vertaillen.

Tämä mielestäni ei ole välttämättä tehokkain keino saada selville ajatuksia ja kokemuksia, jotka saattavat vaikuttaa mielipiteisiin: mitä hän on aiemmin tehnyt, miten ja millainen kokemus niistä on aiemmin jäänyt. Kyse on kontekstin puutteesta ja konteksti on se pihvi ja marinadi, mikä tekee suunnittelutyöstä herkullista. 

Haastattelutilanne voi haastattelijalle olla rutiinia, mutta useimmille haastateltaville se on ensimmäinen ja uniikki tilanne. Joskus jopa viimeinen.

Oman kokemukseni mukaan rento, helposti lähestyttävä ja joissain tapauksissa jopa tuttavallinen ilmapiiri saattaa auttaa varsinkin ujoimpia osallistujia avaamaan sanasen arkkunsa. Tapaat ihmiset tai ihmisen ensimmäistä kertaa ja sinulla on usein vain tämä yksi mahdollisuus jättää mielikuva sinusta, tutkimuksestasi ja usein myös työnantajastasi. Haastateltava tulee 100% kertoneeksi muille, että “kävinpä tuommoisessa tutkimushaastattelussa ja olipa X kokemus” riippumatta siitä millaisen salassapitosopimuksen hän on allekirjoittanut. Haastatteluissa menee myös tyypillisesti aikaa enemmän, kuin pelkissä käytettävyystestauksissa, jolloin pyrin saavuttamaan rentouden tunnelman jo heti ensikättelyssä ja pitämään sitä yllä koko haastattelun keston ajan. Välillä haastateltava saattaa mainita täysin uuden näkökulman, jota tutkija ei ole tullut ajatelleeksi etukäteen. Tällöin improvisoidaan!

Kuuntelemisesta

Kuunteleminen on vaikeampaa kuin luulisi. Sosiaalinen kanssakäymisemme usein perustuu siihen, että jätämme paljon sosiaalisia vihjeitä huomaamatta, jotta tilanne soljuisi mutkattomasti eteenpäin. Emme pysähdy kyseenalaistamaan, tartu sanoihin ja ilmeisiin, äänenpainoihin tai elekieliin. Tutkimustilanteessa kaikki tällainen tarttuminen ja tarkkaavaisuus on kuitenkin välttämätöntä.

Havainnointi vaatii kuitenkin tietynlaista väljyyttä ja kiireettömyyden tuntua. Älä ynise “mm” jokaiseen mahdolliseen väliin, sillä se tuntuu hoputtamiselta.

Kuuntelemisen apukeinona käytän videointia aina kun mahdollista. Muistiinpanojen tekeminen, havainnointi, kuunteleminen, yhtäaikainen analysointi, tilanteen hallinta, aikataulun ylläpitäminen… Kaikki tuollainen yhtäaikainen prosessointi aivoissa jättää joitain vihjeitä aina huomaamatta. Videoon (tai äänitteeseen) myöhemmin palaamalla voidaan huomata etenkin elekielen merkitykset vastauksissa sekä etenkin ne omat maneerit, hassut sanavalinnat sekä paljon puhuvat ilmeet.

Kuuntele, oikeasti kuuntele, mitä vastaajat siis sanovat. Miten he sen sanovat? Miltä he näyttävät sanoessaan? Ja jälleen: äänenpainot, sanavalinnat, kehonkieli. Tartu niihin kuin hämähäkki verkkoon. Etene rauhassa, älä kiirehdi. Mistä nämä reaktiot tulevat? Mitä ne tarkoittavat? Ovatko ne totta? Jos eivät, ovatko ne totta jollekin toiselle, halutaanko vastauksella antaa jokin vaikutelma? Onko vastaus tai reaktio liioittelua tai jopa valehtelua? 

Itse olen kerran törmännyt valehtelevaan vastaajaan. Työskentelin Palmulla eräässä projektissa, jossa palvelun käyttäjät pitivät fyysistä kirjaa käynneistään eräässä tilassa. Minulla oli siis merkintöjä siitä, että haastateltava henkilö oli käynyt tilassa tietyn aikavälein. Kysyin häneltä samat kysymykset kuin muiltakin, joista yksi oli, että “kuinka usein viikon aikana vierailit tilassa?” Haastateltava tuntui vaivaantuneelta ja vastasi ettei kovin usein, ehkä kerran parissa viikossa. Kirjanpidossani luki, että hän oli käynyt tilassa noin pari tai kolme kertaa joka viikko. Vastasin, että ahaa ja jatkoin seuraavaan kysymykseen. Palasin aiheeseen uudelleen hiukan myöhemmin ja muotoilin kysymykseni toisin: “tuntuiko tilassa helpolta käydä joka viikko?” Haastateltava muuttui jälleen vaikeaksi, ja mutisi ettei hän siellä käynyt kovin usein, ehkä kerran kuussa tai harvemmin.

Tässä oli klassinen esimerkki siitä, että ihminen kertoo muille eri tarinaa itsestään mikä todellisuudessa ei edes pidä paikkaansa. Me kaikki teemme näin, enemmän tai vähemmän. Haluamme ylläpitää tiettyä mielikuvaa, liioittelemme ollaksemme hauskoja tai haluamme vähätellä jonkin asian suuruutta ja pienuutta. Vastauksen todenmukaisuudella ei siis välttämättä ole aina merkitystä, vaan kiinnostavaa tässä tapauksessa on se, miksi vastaaja koki tarvetta vähätellä tai valehdella? Oliko aiheen konteksti epämukava? Tuntuiko haastattelutilanne epämukavalta? Saatoinko johdatella häntä kysymyksilläni liikaa?

Kysy siis tarvittaessa miksi ja miten uudelleen ja uudelleen, vaihda kysymyksen asettelua ja palaa aiheeseen myöhemmin tarvittaessa. Älä kuitenkaan jankkaa, jos huomaat että se saa vastaajan olon epämukavaksi. Tällöin tulkitse vastauksia sen perusteella, mitä tiedät ja pystyt havaitsemaan vastauksen kontekstista.

Moka on lahja (on se!)

Aina tilanne ei kuitenkaan mene kuin siellä kuuluisassa Strömssössä. Saatat olla hajamielinen, kiireinen, ja mielenpäällä on paljon kaikenlaista muutakin. Kemiat eivät natsaa haastateltavan kanssa ja tilanne tuntuu vaivaannuttavalta. Vilkuilet kelloasi, olet nälkäinen tai väsynyt. Huomaat valmistelleesi kysymykset kehnosti tai ne ovat vääränlaisia. Lipsautat johdattelevia ilmauksia ja vastaukset peilaavat liikaa odotuksiasi.

Laadullinen tutkimus on aina inhimillistä. Kaikkea voi sattua, niin kuin ylipäätään sattuu ja tapahtuu, kun ihmisiä ovat kyseessä. Niistä voi kuitenkin ottaa opikseen, tehdä niitä kuuluisia henkisiä muistiinpanoja, ja joissain tapauksissa jopa fyysisiäkin, ja jatkaa eteenpäin.

 

How to Conduct User Research that is Actually Useful

(this article has been previously posted at Taiste’s blog, check it out!)

It seems that service design and user research are nowadays the basic tools of every design (and often even tech) agency. But how do you know what kind of user research is actually helpful and insightful for your project? I decided to shed some light on the often misunderstood, but crucially important area of digital service design.

Photo by Sticker Mule on Unsplash
Photo by Sticker Mule on Unsplash

Anyone who’s ever been involved with digital service business knows how crucial it is to listen to the users. Thus, user research is almost always present in application and service development in some form – and rightfully so. Obviously enough, great user research should always be based on business goals and strategies. What this means is that you should not simply be asking what the users think of the product, but rather have a set of assumptions and claims you want to test.

The best research questions are often ones whose goal is to find out whether the users really approach the service or certain parts of it a way you thought they would.

As a design anthropologist, I always try to approach the theme in question from a broad perspective, since it always brings up something new that none of my team – nor our client – has even thought of.

Also, by challenging your preconceptions about the audience, you are most likely to find UX problems and acquire valuable insight.

There are many schools of thought when it comes to user research. What it all often boils down to is that some methods are more useful than others depending on the context. Sometimes an online survey or few deep interviews will do the trick, sometimes you can ask users to keep a diary for a period of time, or install a screen tracking app to track that records every step of their user-experience at home and in the design lab.

However, when choosing the right method it usually comes down to two things: schedule and budget.

jonathan-simcoe-88013
Photo by Jonathan Simcoe on Unsplash

Isn’t user research terribly expensive?

A common assumption is that user research requires a lot of time and money, but that is not entirely true. It all depends on how massive your research should be. In many cases, preliminary user research can be done rather quickly as a part of the design process. In some cases, the project has several broad questions that should be studied with the prospected users in order to save time and money later on with the actual nitty-gritty of creating the service.

The size of the research project depends on a number of things:

 • Are you testing a concept or an already existing service?
 • Is the research contributing to Minimum Viable Product or the final product?
 • How detailed information do you want to know about the user path?
 • Is there something in the app design that needs to be polished and re-designed in order to meet new business strategy goals?
 • Is your service used locally or globally?
 • Do you already know who are your users and, especially, why they are your users?

Answering these questions will help you determine what kind of user research best suits for your interests – and on how big scale it should be done.

So which method should I pick?

Again, depends on what you want to find out. Online surveys and statistical methods are usually the most cost-effective way to explore whether the users understand the purpose of the app, and are using it in the intended way. The data acquired from this kind of research consists mostly of quantitative information, which is also great when you’re interested in user demographics, for example.

 Design anthropology on the other hand usually digs a little deeper into the psyche of the audience and usually combines statistical information with qualitative interviews in order to produce more in-depth data about the people who use the service.

Statistical data has different advantages than qualitative, which is why it is often a smart move to combine the two. Using only statistics might leave you a bit puzzled with exactly why certain user tendencies take place, whereas placing your trust solely on qualitative interviews might lead you to false assumptions based on individual opinions, and so on.

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash
Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

Is the user always right?

Ha, I see what you did there. Very clever. The answer to this question is both yes and no. Let me elaborate: if you try to take into consideration every little detail or suggestion your users point out, you will most likely end up with an app so full of features and fancy stuff that it becomes a UX disaster. Your users are most likely not usability professionals, and thus their comment should not be approached as direct advice.

So how do you know when to make changes? That is for you and the design team to decide. Sometimes the users’ suggestions are indeed ideas worthy of implementing as such. But more often, they serve as windows to how the users experience the world. This information is absolutely vital and goes a long way when planning overall strategies and user profiles.

Good user research should never be simply about fulfilling the audience’s requirements.

Instead, the aim should be to also read between the lines to tap into the issues the users do not necessarily know how to properly express. Or more precisely, to be able to give them what they don’t even know they need just yet.

Any thoughts how would you approach user research in digital service design?

I would love to hear your stories!

______
Kudos for my colleague Tuomas for helping out with the draft of this blog post. ❤

Mihin antropologiaa tarvitaan?

Suomen Kuvalehden provosoiva otsikko“Lopetetaan antropologia!”  herätti huomioni aamukahvin lomassa. Elina Järvinen kirjoittaa kärjistävällä otteella hallituksen painostuksesta yliopistoille, sillä hallitus haluaa jatkossa keskittää tukensa vain työllistymiseen tähtääviin opintoihin, mikä tietysti johtaa väistämättä siihen, että yliopistojen on yhä enemmän mietittävä mitkä alat saavat kirstun kilahtamaan oikealla soinnilla ja siten yliopiston rattaat pyörimässä.

Järvinen käyttää esimerkkinä omaa oppialaani eli antropologiaa, mutta se voisi koskettaa melkein mitä tahansa humanistisiin aloihin kuuluvaa tiedettä. Ongelmana erityisesti antropologiassa on Järvisen tekstin mukaan se, että vain aniharva valmistunut tekee itseasiassa koulutustaan vastaavaa työtä.

Mitä hyötyä antropologiasta siis on, jos päädyt “haravoimaan hautausmaata” tai “etuuskäsittelijäksi sosiaalivirastoon”? Artikkelia varten haastateltiin myös antropologian professori Timo Kaartista, joka huomautti ettei yliopisto ole ammattikoulu. En voisi olla tästä enempää samaa mieltä. Yliopiston ei kuulukaan olla ammattikoulu, sillä sitä varten on omat koulunsa, jotka  – korostaisin painokkaasti – eivät ole onnistuneet opiskelijoidensa työllistymistavoitteissa aina yhtään sen paremmin. Kaartinen painottaa yliopiston sivistävää merkitystä, mutta täytyy myös muistaa, että hän on myös luonut uransa tiedettä tehden.*

Jokainen antropologi ei tee tieteellistä tutkimusta työkseen.

Ja se on ihan ok. Oikeasti. Kun itse aloitin opiskeluni 2004, ajattelin ottaa sivuaineikseni sellaisia aineita, joiden avulla voisin työllistyä hyvin esim. maahanmuuttotyön tai politiikan pariin. Valitettavasti muutamia aiheisiin liittyviä kursseja kokeiltuani en pystynyt yhtään motivoimaan itseäni opiskelemaan niitä vain siksi, että “työllistyn sitten joskus”. Viisi vuotta on kaksikymppiselle mielettömän pitkä aika oppia, opiskella ja ylipäätään kypsyä ihmisenä. Opettelin siis ulkoa afrikkalaisia siirtymäriittejä, lahjan vaihtamisen teoriaa, identiteetin käsitteitä ja pohdin mitä kivaa tekisin kavereiden kanssa seuraavana viikonloppuna. Työllistymisestä puhuttiin opinto-ohjaajan kanssa silloin tällöin, mutta en juuri käyttänyt siihen aikaa ja vaivaa, koska tiesin jo kandin jälkeen haluavani tehdä väitöskirjan. Ehkä olisi kannattanut, mutta toivoin, että antropologia antaa minulle tulevaisuudessa enemmän avoimia kuin suljettuja ovia.

Paino sanalla “toivoa”. Ensimmäisenä opiskeluvuonna meille nimittäin kerrottiin kolme antropologian urapolkua.

“Teistä tulee joko museo-alan työntekijöitä, tutkijoita tai työttömiä, valitettavasti.” 

Raivostun vieläkin, 13 vuotta myöhemmin, tuota lausetta ajatellessani. Kukaan ei kertonut meille, että Adidas, IBM, Nokia, Lego tai moni muu iso kansainvälinen yritys on käyttänyt antropologeja. En ole varma tiesikö edes. Esimerkiksi Tanskassa design-antropologia on jo oma tunnettu alansa, ja Yhdysvalloissa soveltavaa antropologiaa opetetaan melkeinpä kaikissa yliopistoissa, joissa antropologiaa voi opiskella. Ruotsissa antropologit osallistuvat säännöllisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja Yhdysvalloissa virtuaaliantropologit voivat olla vaikkapa pelisuunnittelijoita.

Miksi ei siis myös meillä? Miksi edelleen antropologiasta puhutaan tieteenä, jossa antropologi lähtee kaukaiseen maahan vuosikausiksi?

Antropologia on niin paljon muutakin. Antropologia luo mielestäni ensijaisesti edellytyksiä ajatella, keskustella, analysoida ja kiteyttää tietyllä tavalla. Se ei ole pelkkää (yleis)sivistystä, sillä nykyisessä humanistista ajattelua karsastavassa yhteiskunnassa pitää olla myös kyky soveltaa ja tehdä päätelmiä. Tähän antropologiassa on mielestäni suurin potentiaali, vaikka se nykyisessä perusopetuksessa ei aina (syystä jos toisesta) näykään.

freddy-marschall-186923

* PS. Haluaisin tietää kokeeko Kaartinen pientä pistoa sydämessään, jos hänen opiskelijansa valmistuttuaan haravoi hautausmaata?

 

Miten minusta tuli design-antropologi? Entisen yliopistotutkijan kuulumisia

Tämä tutkimusblogi on ollut paitsiossa koko syksyn, vaikka moneen otteeseen mieli on tehnyt kirjoittaa yhdestä jos toisestakin asiasta, mutta työkiireet ovat vieneet veronsa. Aina vuoden päätteeksi minulla on kuitenkin ollut tapana tarkastella kuluneen vuoden onnistumisia (ja ehkä myös epäonnistumisia), joten nyt olisi ehkä hyvä hetki myös valottaa hiukan mitä entiselle yliopistotutkijalle kuuluu.

Helmikuun alussa sain siis tietää pudonneeni apurahaloton ulkopuolelle ja se sai kuppini läikkymään yli äyräiden. Totesin, ettei minusta ole jatkamaan yliopistotutkimuksen parissa, sillä se ei ollut tehnyt minua onnelliseksi enää pitkään aikaan – päinvastoin.

Keväällä tein muutaman freelance keikan erinäisiin konsulttitoimistoihin ja pidin työstäni valtavasti, sillä se oli vaihtelevaa ja palkitsevaa. Freelancerina oleminen ei kuitenkaan houkutellut pidemmän päälle, sillä siinä olisi jatkunut se sama epävarmuus kuin yliopistotutkijana.

Halusin saada tuloilleni varmuutta, jotta voisin keskittyä tekemään sitä missä tunsin olevani hyvä: tutkivana ja suunnittelevana digiantropologina.

Hiljaisen kesän jälkeen sain elokuussa kutsun tulla kahvittelemaan Taisteelle. Mobiilisovelluksia ja digitaalisia palveluita tekevä turkulais-helsinkiläinen firma oli tullut vastaan ennenkin ja päätin kokeilla onneani avoimella työhakemuksella. Sattumalta he olivat jo pohtineet kesäkuussa yrityksen kesäpäivillä, että olisi hyvä saada jo remmiin joku, joka voisi tehdä asiakas- ja käytettävyystutkimuksia laajemmin ja vankemmalla pieteetillä. Pari viikkoa kahvittelusta myöhemmin allekirjoitin työsopimuksen.

Mutta mitä tekee antropologi mobiilisovelluksia suunnittelevassa ja tekevässä firmassa?

Minulla on entuudestaan kokemusta palvelumuotoilusta ja liiketoiminta-antropologiasta, mutta tällä kertaa etuliitteeksi valittiin design, sillä olen osa UX-design eli käyttökokemussuunnittelutiimiä. Palvelumuotoilu on trendikäs ja varmasti myös Googlen osumissa käytetyin, mutta antropologia koettiin tässä yhteydessä kuvaavan työtäni (ja minua!) paljon paremmin. Minusta tuli siis design-antropologi. (TJEU Taisteen blogista lisää.)

Käytännössä olen siis mukana sekä tutkimassa että soveltamassa asiakashaastatteluista ja -havainnoinneista saatua tietoa, testaamassa sovelluskehityksiä, luomassa markkinointimateriaaleja, sparraan asiakaslähtöisyyttä alkaen konseptista toteutukseen ja paljon paljon muuta. Antropologista vipuvartta käytetään siis aina sovellusten ja muiden digitaalisten palveluiden suunnittelu-, kehitys- ja (jopa) markkinointityöhön. Heti alusta alkaen pääsin käärimään hihani todella kiinnostavan aiheen, vertaisvakuuttamisen, parissa. (Kerron tästä hiukan myöhemmin lisää!)

Antropologina olen aina kiinnostunut ihmisistä ja heidän kokemuksistaan. Kysyn kysymyksiä, kuten miksi, milloin, kenen kanssa ja millä tavalla. Haluan tietää miltä digitaaliset palvelut tuntuvat ja kuulostavat, millaisia odotuksia niihin ladataan, ja miksi niitä käytetään. Sekä tietysti miksi palvelua ei haluta käyttää. Jokainen haastattelu ja havainnointitilanne muistuttaa siitä, kuinka tärkeää palveluja, ideoita ja konsepteja on tärkeää testata palvelun suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. (Puhumattakaan siitä, kuinka mahtavaa se mielestäni on!)

Se, että jokin digitaalinen palvelu tai sovellus tuntuu ja näyttää helpolta ja simppeliltä, tarkoittaa yleensä sitä, ettei sen rakentaminen ole suinkaan yksinkertaista.

Hyvä design (ja tekniikka siellä taustalla) mahdollistaa juuri tuon helppokäyttöisyyden tunteen, jolloin käyttäjän ei tarvitse murehtia tekeekö palvelu sitä mitä lupaa. Parhaimmillaan digitaaliset palvelut helpottavat työtä ja arkea sekä kaikkea siltä väliltä, sekä tarjoavat selkeitä ratkaisuja tunnistettaviin ongelmiin.

Syksy oli todella työn täyteinen ja saa omasta puolestani olla jatkossakin! Pidän siitä, että minulla on monta rautaa tulessa ja tällaisessa tiimissä on todella helppo nauttia työstään. (Puhumattakaan siitä, että #kissmyturku, saan käydä lempikaupungissani viikoittain!)

Minulla on edelleen joitain artikkeleita julkaisuprosessissa, joten tutkimustyö jatkuu työn ohella edelleen vaihtelevalla tahdilla. Mielessä siintää myös mahdollisuuksia julkaista design-antropologian saralla, mutta otetaan nyt askel kerrallaan ja nautitaan tästä kyydistä vielä hetki. Hyvää uutta vuotta!

anna-haverinen-08-2016-pienempi

 

 

Ei se data, vaan miten sitä käytetään

download

Olen parin viime vuoden ajan seurannut kiinnostuneena Big Datan ympärillä vellovaa hypeä, joka nousee ja laskee eri aloilla vuoroveden lailla. Joidenkin mielestä se ratkaisee kaikki maailman ongelmat aina nälänhädästä Yhdysvaltojen presidentin valintaan ja siihen jääkö Iso-Britannia EU:hun vai ei.

Näin laadullisen tutkijan näkökulmasta data-hype tuntuu kuitenkin hiukan erikoiselta, koska määrällisesti suurella tietomassalla ei oikein tee mitään ellei osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Kysymyksiä, joita ei usein voi ohjelmoida tietomassasta löytymään.

Mitä voidaan tietää ja miten se tiedetään?

Who knows why people do what they do? The point is they do it, and we can track and measure it with unprecedented fidelity. With enough data, the numbers speak for themselves.- Chris Anderson, 2008, Wired.

Wired lehti on väittänyt, että kun on tarpeeksi dataa ja datapisteitä, voidaan luoda tarpeeksi korrelaatioita ymmärtääksemme mitä tahansa.

Korrelaatiot ovat kuitenkin täysin suhteellisia (ja manipuloitavissa), kuten Nick Cage varmasti myös tietää.

Screen Shot 2016-06-23 at 13.26.39
Alkuperäinen taulukko Tyler Vigen, kuvakaappaus.

Wired-lehden kommentti on kuitenkin suhteutettava omaan aikaansa. 2008 maailma oli hyvin erilainen big datan ja sen hyödyntämisen suhteen kuin nyt 2016. (Vai oliko?)

Screen Shot 2016-06-06 at 15.34.40

Määrällisesti suuri data tarjoaa aina tietyn näkökulman. Sillä voidaan vastata numeroihin keskittyviin kysymyksiin, kuten kuinka paljon ja milloin, mutta kun halutaan laadullisempaa ja kontekstirikkaampaa tietoa, muuttuu peli hiukan erilaiseksi.

Tiheää tietoa

Tricia Wang bloggasi kolmisen vuotta “tiheän datan” merkityksestä. Termi viittaa antropologiassa käytettyyn ilmaisuun tiheästä tiedosta, joka perustuu kontekstirikkaaseen analyysiin ilmiöistä ja inhimillisestä käyttäytymisestä.

Kerron esimerkin. Big datan perusteella kerätyn tiedon mukaan huomataan, että Suomessa tietyssä kaupungissa on keskivertoa enemmän iPhone6 omistajia suhteessa muihin kaupunkeihin. Alueen ikä- ja sukupuolijakauma, sekä vuositulot ovat kyseisen puhelinmallin keskiverto-omistajien tietoja vastaavia. Voidaanko tästä vetää päätelmä, että tietyn ikäiset, tiettyä sukupuoliolettamaa edustavat ja tiettyä vuosituloa nauttivat haluavat juuri iPhone6:n?

Kyllä ja ei.

Laadullisella analyysilla (toisin sanoen esimerkiksi haastatteluilla ja havainnoinnilla) voitaisiin selvittää esimerkiksi, että kyseisellä alueella vaikuttaa edelleen 1990-luvun lama-ajan perintö. Lama-ajan lapset haluavat pönkittää omaa statustaan uusimmalla ja kalleimmalla teknologialla, joka luo myös tietynlaisen paineen ja vaatimuksen samassa elämäntilanteessa oleville: iPhone6:n omistaminen onkin statuskysymys.

Status-ajatteluun taas liittyy paljon arvolatauksia, joilla on oma kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvä kytkös (ks. esim. “Suomalainen maku“, 2014).

Konteksti tuo ihmisen lähelle

Pitkään trendinä ollut asiakas- ja käyttäjälähtöinen ajattelu rakastaa tarinoita. Tarinat ovat helpommin muistettavaa ja omaksuttavaa tietoa, joka vaikuttaa voimakkaasti mielikuviin, oletuksiin ja odotuksiin. Tarinat ovat sitä inhimillistä ääntä, jota on haluttu korostaa niin politiikassa, markkinoinnissa kuin tuotekehityksessä.

Kontekstuaalisessa analyysissa ihminen ja inhimillinen kokemus tarinoineen tuo lihaa big datan luiden ympärille. Aloittamalla kontekstista voidaan myös kääntää big data asetelma toisin päin: kysytään ensin miksi ja sen jälkeen hankitaan data.

 

 

 

Oman osaamisen tunnistaminen

“Tekisi itsekin mieli lähteä yliopistolta, mutta en osaa tehdä mitään muuta.”

Olen kuullut tuon yllä olevan lausahduksen nyt tämän kevään aikana useammin kuin jaksan muistaa.

Alan vaihtaminen on tuskin koskaan helppoa, mutta se voi olla helpompaa, jos kykenee tunnistamaan oman osaamisensa. Työpaikkailmoituksissa vilisee englanninkielisiä sanoja, joista harva kertoo työn sisällöstä itseasiassa yhtään mitään. Ne ovat titteleitä, joiden on tarkoituskin kuulostaa hienolta samaan tapaan kuin siivojatkaan eivät olen enää siivoojia, vaan puhtaanapidon ammattilaisia, roskakuskit ovat kierrätyksen ja jätehuollon ammattilaisia ja niin edelleen.

Olen itse yliopistotutkimuksen oravan pyörästä hypättyäni onnistunut saamaan todella kiinnostavia freelance (suomeksi: määräaikaisia) projekteja eri yrityksissä. Tämä ei kuitenkaan ole tapahtunut sattumalta, sillä jalkani on ollut kaupallisella puolella jo vuodesta 2012 alkaen – oma kiinnostukseni taas paljon pidempään. Ajattelin kuitenkin listata muutamia keinoja, joilla tutkija omaa osaamistaan voi yrittää tunnistaa uudelle työmarkkina-alueelle.

Tunnista oma osaamisesi

Viimeisten kahden vuoden aikana on puhuttu paljon tohtorityöttömyydestä ja akateemisen osaamisen hyödyntämisestä yrityksissä. Joiltain aloilta työllistyy korkeasti kouluttautuneena erinomaisesti, sillä työn sisältö vastaa yksi yhteen koulutuksen kanssa.

Entäpä, jos olet kouluttautunut alalle, jolle ei ole suoraa ammattinimikettä? Tällöin oman osaamisen tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää. On vaikea perustella työnantajalle oman osaamisensa laajuutta, jos tuijottaa vain tiukasti vaikkapa opinnäytteensä (aina gradusta väikkäriin) aihetta. Toisin sanoen mitä sinä osaat?

Yliopistotutkija ymmärtää esimerkiksi seuraavat osa-alueet aina perusteista syvällisempään kokemukseen:

 • Konferenssi- ja seminaarijärjestelyt  –>  tapahtumatuotanto
 • Akateeminen julkaiseminen ja toimitustyö  –>  kirjoittaminen ja editointi
 • Opetustyö ja luennoiminen  –>  kouluttaminen ja tiedon soveltaminen
 • Tutkimustyö  –>  laajojen tietoaineistojen sisäistäminen

Henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet tuovat osaamiseen lisää. Tutkija voi olla erikoistunut tiettyyn alaan tai aiheeseen, mutta silmät kannattaa avata laajoille kokonaisuuksille.

imperative-for-innovative-entrepreneurship-3-638

 

Avaa koulutuksesi sisältö käytäntöön

Kun oman osaamisen tunnistaa, voi ryhtyä miettimään miten omaa koulutustaan voi soveltaa eteenpäin. Puhun tässä omasta näkökulmastani, sillä itselleni suurin kipinä on pitkään ollut markkinoinnissa, mainonnassa, palvelujen muotoilussa ja liiketoiminnan konsultoinnissa. Avaan siis hiukan esimerkkinä miten oma koulutukseni soveltuu noille aloille.

Oma peruskoulutukseni on antropologiassa ja jatkokoulutukseni digitaalisessa kulttuurissa. Olen aikoinani siis opetellut ulkoa kula-järjestelmää, lahjateoriaa sekä rituaalien merkitystä yhteisöissä. Toisin sanoen ymmärrän vuorovaikutuksen ja kulttuurien prosesseja eri yhteiskunnissa. Jatkokoulutuksessani olen oppinut ymmärtämään digitalisaatiota, digitaalisen vuorovaikutusten prosesseja, verkkoyhteisöjä ja teknologiaa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tuolla osaamisella kykenee ymmärtämään esimerkiksi seuraavia seikkoja:

 • Miksi ihmiset toimivat siten kuin toimivat?
 • Mikä heitä motivoi?
 • Miten nykyinen palvelujen digitalisaatio koetaan?
 • Millainen merkitys digitalisaatiolla on kulttuurillemme?
 • Millaista arvoa käyttäjät saavat jostain palvelusta?
 • Miten suuria tietomassoja kontekstualisoidaan?

Yllä olevasta kysymyspatteristosta jälkimmäinen on tällä hetkellä itseäni eniten kiehtova. Olen puhunut paljon oman alani opiskelijoille heidän koulutuksensa merkitystä laajemmassa mittakaavassa. Yhteiskunnassamme koulutus perustuu usein vieläkin perinteisille lääkäri/opettaja/poliisi/lakimies-titteleille, vaikka tiedetään kuinka esimerkiksi digitalisaatio on jo muuttanut ammattinimikkeitä – ja tulee muuttamaan vielä radikaalimmin. Humanistisella osaamisella on mielestäni paras mahdollisuus pureutua juuri tuohon kontekstualisointiin.

Etnografian ja big datan yhdistäminen on nykyään kuuma hitti ja yksi loistava vaihtoehto ymmärtää suuria tietomassoja – sekä miten niitä kannattaisi hyödyntää. Big data vastaa määrällisiin kysymyksiin, kuten ketkä, kuinka paljon ja missä. Etnografia taas jatkaa kysymyksillä miksi ja miten. (Kirjoitan tästä aiheesta lisää myöhemmin!)

Mistä sinä sytyt?

Oman osaamisen ja oman koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisella voi ryhtyä hahmottamaan mikä sytyttää ja antaa kipinää.

Juttelin hiljattain erään entisen kollegan kanssa, joka kertoi ettei koskaan voisi ryhtyä yrittäjäksi vanhempiensa tavoin, sillä se on kuormittavaa ja epävarmaa. Hiukan vinosti hymyillen huomautin, että apurahatutkijan toimi on itseasiassa mitä suurimmassa määrin yrittäjämäistä. Kollegani nauroi, ettei koskaan ole ajatellut asiaa siten, koska tutkiminen on vain niin pirun mukavaa.

Sitähän se työ parhaimmillaan on! Oli sen sisältö sitten mitä tahansa. Tärkeintä on, että se sytyttää ja siten saa jaksamaan myös niitä negatiivisia puolia.

Screen Shot 2016-06-06 at 15.47.20.png

Vähänpä tutkija tiesi ja muita jatko-osia

Viime viikon torstaina kirjoittamaani tekstiä on klikattu, luettu ja jaettu enemmän kuin mitään muuta koskaan kirjoittamaani. Olen yllättynyt ja suorastaan häkeltynyt sen saamasta huomiosta, mutta ennen kaikkea niistä lukemattomista sähköposteista ja yksityisviesteistä, joita olen saanut niin tutuilta kuin tuntemattomilta tutkijakollegoilta. En oikeasti uskonut, että kukaan erityisemmin huomaisi tai edes olkapäitään vaivautuisi kohottamaan tekstini vuoksi, enkä kirjoittanut sitä sillä silmällä. Mutta olen aivan valtavan otettu jokaisesta kauniista sanasta, kehuista ja inspiroivasta viestistä, jonka olen saanut. Te tiedätte keitä te olette: kiitos, vielä kerran.

Teksti oli muhinut päässäni vuorokauden verran, kun tajusin sen pahimman mahdollisen tapahtuneen: olen työtön. Olin tehnyt niin paljon töitä sen eteen, ettei tuota tipahdusta tapahtuisi. Alkujärkytyksestä toivuttuani ryhdyin kuitenkin laatimaan suunnitelmia, sillä se on luonteelleni tyypillistä. En osaa jäädä tuleen makaamaan, vaan haluan laittaa rattaat pyörimään uudelleen. Aina on vaihtoehtoja ja tämä on nyt mahdollisuus jättää kuluttava ihmissuhde nimeltä yliopistomaailma.

Apurahatulos tuli tiistaina ja keskiviikkona muistin vihdoin, että en itseasiassa koskaan ole edes haaveillut tutkijaurasta. Haaveilin tutkinnosta, tohtorin tutkinnosta, ja siitä, että voisin osoittaa ensisijaisesti itselleni “hei minä osaan!” Mutta minä en ole tutkintoni, vaan paljon paljon muuta.

Olen entinen grillitäti, eläköitynyt stand up-koomikko, pedanttisesti kirjapinoja oikova kirjakauppatyöntekijä ja museo-opas, joka halusi sen yhden kierroksen ajan saada museokävijälle tunteen jostain toisesta maailmasta tarinoiden avulla. Olen luonteeltani tutkijamainen, sillä tarkkailen, tutkin ja analysoin aina ja kaikkea. Sitä ei saa pois päältä napsauttamalla eikä se ole koskaan “lomalla”. Se on tapa olla maailmassa ja ymmärtää kaikkea mitä tapahtuu, ymmärtää ihmisiä (ja itseäni).

Katson vaikkapa Marimerkon kahvikuppiani pöydällä ja näen heti silmissäni graafikon tietokoneensa äärellä, piirtäen ja muokaten tekemäänsä kuvaa. Klik, klik, copy, paste, erase, add layer. Näen sen prosessin, kun kuva etenee uudesta astiamallistosta päättäville ja kuinka he pohtivat sopiiko uusi printti, kuvio ja malli Marimekon brändiin ja Marimekon kuluttajille. Sopiihan se, muutetaan vielä tuota ja ehkä tuota. Versio 5.9. Näen mielessäni sen tehtaan, jossa linjastolla vilisevät ne kahvikupit, lautaset ja kulhot yksi toisensa jälkeen. Ja viimeiseksi näen itseni, kuluttajana, joka ottaa kupin käteensä kaupan hyllyltä, ihailee sen muotoa ja hauskaa mustavalkoista maailmaa. Kuinka kuvittelen itseni juomassa kahvia siitä, tekemässä töitä, tarjoilemassa siitä vierailleni. Käyttämässä sitä arjessani.

Tämä kaikki vilisee mielessäni sen lyhyen hetken ajan. Siten mieleni toimii, eikä siihen tarvita apurahahakemuksia tai tuntiraportteja, ei teorioita eikä tieteellistä jargoniaa.

Kun muistin, etten itseasiassa ole koskaan haaveillut tutkijuudesta, muistin myös mistä olen aina haaveillut: kirjoittamisesta. Se on varhaisin haaveeni ja tavoitteeni, ja juontaa aikaan, kun olin kymmenenvuotias ja halusin kirjoittaa kirjan. Kirjoitinhan minä ja lähetinkin sen kustantajalle kolmetoistavuotiaana. Sain lempeän hylkäyskirjeen, jota muistelen edelleen lämmöllä, koska sen kirjoittaja näki kuinka sen ikäistä lasta kannattaisi kehottaa yrittämään myöhemmin uudelleen. “Jatka harjoittelua, tämä on tosi hyvä”, siinä ehkä sanottiin, en ole varma enää eikä sillä ole väliäkään. Muistan sen tunteen.

Myöhemmin halusin toimittajaksi. Se oli koko yläasteen ja lukioajan ainoa tulevaisuudessa siintävä kiintopiste. Kunnes en päässyt opiskelemaan. Löysin antropologian, sittemmin digitaalisen kulttuurin tutkimuksen ja loppu on historiaa. Olen silti aina halunnut vain kirjoittaa. Se on niin syvällä lihasmuistissani, etten tiedä muusta. Kirjoittaminen on kuitenkin nykyisessä digitaalisessa maailmassa niin paljon muutakin. Se on linkkejä, kuvia ja multimediaa. Se on kytköksiä, verkostoja, tykkäyksiä, jakoja, yhteisöjä ja yksilöitä.

Se on monikerroksista viestintää ja sitä minä haluan tehdä.

Kun apurahatutkija saa potkut ja muita kertomuksia

Olipa kerran tutkija, joka puolisen vuotta väitöksensä jälkeen sai ensimmäisen post doc -rahoituksensa. Idea tutkimukselle oli hautunut jo pitkään, vuosikausia, ja meneillään oleva mediaympäristö näytti tukevan aihetta. Voi sitä onnen päivää, kun tutkija sai rahoituksensa. “Skumppaa ja vaahtokarkkeja kaikille!”

Nyt päästäisiin toden teolla töihin. Koko vuoden tutkija paahtoi kotikonttorissaan. Kesähelteillä luki tutkimuskirjallisuutta riippumatossa ja kirjoitti artikkeliluonnoksia. Mietti, analysoi, verkostoitui. Osallistui konferensseihin ja kävi puhumassa niin radiossa kuin lehdissäkin. Aihe tuntui tärkeältä, ajankohtaiselta. Tuntui tärkeältä saada tietoa siitä, miksi ihmiset ovat niin väkivaltaisia toisiaan kohtaan verkossa. Aineistoa kertyi ja sen analysoinnissa pääsi hyvin alkuun.

Tutkija sai rahoituksensa maaliskuussa, mutta puoli vuotta myöhemmin piti olla hakemassa jo lisää rahaa ensi vuodelle. Yhteen rahoituslähteeseen ei ole luottamista, joten tutkija kiltisti väkersi sivukaupalla hakemuksia myös muihin lähteisiin. Yhden hakemuksen tekemiseen menee noin viikko tai kaksi, joskus muutama kuukausi, riippuen rahoituslähteestä.

Tutkija matkusti myös ulkomaille edestakaisin koko syksyn osallistuakseen konseptiin nimeltä “visiting scholar”. Yliopistomaailmaa tuntemattomille tutkija yritti selittää, että se on vähän niin kuin yrityksissä lainataan työntekijöitä ja he käyvät hakemassa oppia muualta, verkostoitumassa ja oppimassa. Se, mitä tutkija ei osannut selittää, oli se seikka, että tutkija maksoi itse kaikki matkustus- ja majoituskulunsa. “Näyttää CV:ssä hyvältä”, tuntui laihalta lohdulta, kun ikävöi perhettään iltaisin.

Vihdoin tuli uuden vuoden aika ja tutkija sai tietää päässeensä mukaan projektiin, joka alkaisi sitä seuraavana vuonna. Enää pitäisi järjestää yhden vuoden rahoitus. “Tottakai se selviäisi!” tutkija nyökytteli hymyillen, varmana siitä, että kyllä ahkeruus palkitaan.

“Julkaisin, kirjoitin, tutkin ja kävin puhumassa aiheesta. Vitsi miten työteliäs vuosi takana! Varmasti saan rahaa jatkoonkin. Tästä on hyvä jatkaa, vaikka tämä raskasta onkin.”

Vähänpä tutkija tiesi.

Rahoitus lakkautettiin samana kuukautena, kun viimeinen “kuukausipalkka” on lähtenyt maksuun. Tutkijalla on neljä viikkoa aikaa selvittää mistä saa seuraavan kuukauden rahat asuntolainaan ja elämiseen. Tutkijasta tuli työtön.

Tämä, rakkaat lukijat, on tutkijan arkea. Tutkija käyttää vuosittaisesta työajastaan keskimäärin 2/5 siihen, että voisi työllistyä myös ensi kuussa/parin kuukauden jälkeen/ensi vuonna. Tässä samassa tilanteessa on nyt hallituksen säästötoimenpiteiden vuoksi tuhansia tutkijoita ja säätiöt eivät kykene mitenkään rahoittamaan kaikkia. Tohtorityöttömyys on pitkään ollut korkea ja tulee kasvamaan yhä edelleen.

Tässä kirjoituksessa ei ole mitään uutta eikä tilanteeni ole millään tapaa uniikki. Lahjakkaita, palkittuja tutkijoita, tippuu myös apurahaloton ulkopuolelle ja myös he joutuvat samaan työkkärikaruselliin.

Se, mikä tässä harmittaa eniten, on työn keskeneräisyys. Projektini oli mitoitettu kolmeksi vuodeksi ja olin vasta päässyt vauhtiin. “Ainahan voit hakea lisää rahaa!” moni puuskahtaa. Niin varmasti voinkin. Mutta kauanko tällaista työtä jaksaa tehdä? Kauanko jaksaa vuodesta toiseen elää epävarmuudessa? Jatkuvan “YT-neuvotteluiden” paineen alla? Ilman kykyä luottaa toimeentuloonsa ja tulevaisuuteensa? Jotkut kestävät kauemmin, jotkut eivät.

Pahoittelen siis suuresti tutkimukseeni osallistuneille ja sitä muuten seuranneille: en pysynyt arvonnassa mukana. Tutkimukseni jää nyt valmistumatta ja tein valitettavasti turhaa työtä 12 kuukautta. Kyselyaineiston lataan Tietoarkistoon muiden tutkijoiden käytettäväksi ja toivotan onnea matkaan.

Tutkimustyö itsessään on hyvin palkitsevaa ja olen aina pitänyt siitä. Se on raskasta, vaativaa, mutta enenevässä määrin myös ollut kuihduttavaa. Epävarmuus tappaa kaiken luovuuden ilon.

En tiedä mikä tämän tutkimusblogin kohtalo on, mutta aika näyttää. Nyt olen kuitenkin päättänyt olla tekemättä enää kompromisseja sen suhteen, mitä haluan elämässäni 40h viikossa tehdä. Haluan päästä tekemään soveltavaa, luovempaa työtä, verkkoteknologioiden ja ihmisten parissa.

Nyt on aika jollekin uudelle.

So long and thanks for all the fish!

Screen Shot 2016-02-03 at 15.11.30