Kirjoituskutsu: Soveltava kulttuurintutkimus

HUOM! UUSI ABSTRAKTIEN UUSI DEADLINE ON 31.1.2015!

Kirjoituskutsu: Soveltava kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkijat työskentelevät yhä useammin niin monitieteisissä kuin tieteentekijöiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välisissä yhteistyöhankkeissa. Näiden hankkeiden tavoitteena voi olla uuden tiedon tuottaminen ja sen pohtiminen, miten tietoa voidaan soveltaa käytäntöön, mutta myös käytännönläheisten ratkaisujen luominen monenlaisiin arkielämän ongelmiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi leikkipuistojen suunnitteluun, sairaaloiden asiakaspalveluun tai kotien energiaratkaisuihin liittyvät kysymykset. Usein halu löytää ratkaisuja ongelmiin onkin koko tutkimuksen käynnistävä voima. Viime vuosina näitä tieteellisiä rajanylityksiä on alkanut tapahtua entistä useammin, joten on ajankohtaista pohtia soveltavaa kulttuurintutkimusta sekä osana suomalaista tiedekenttää että sen yhteiskunnallista merkitystä.

Kokoomateoksemme tavoitteena on koota yhteen kulttuurintutkijoiden kokemuksia ja näkemyksiä soveltavasta tutkimuksesta. Kulttuurintutkimus kattaa tässä tapauksessa laveasti kaikki ne tieteenalat, joilla tutkittavia ilmiöitä pohditaan jostain kulttuurisesta näkökulmasta. Haluamme pureutua kirjassa muun muassa soveltavan tutkimuksen kysymyksenasetteluun, metodologiaan ja toimintatapoihin liittyviin kysymyksiin:

– Millaisiin yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin kysymyksiin soveltavalla kulttuurintutkimuksella voidaan vastata?

– Miten kulttuurintutkija voi soveltaa/ joutuu soveltamaan tieteenalansa menetelmiä, kuten etnografiaa tai laajojen muistitietoaineistojen keruuta tällaisissa hankkeissa? Mitä tämä tarkoittaa tutkimusmetodologian näkökulmasta?

– Millaista on työskennellä eri tieteenaloja tai eri elämänalueita edustavien ihmisten kanssa? Miten erilaiset tiedontuottamisen tavat ja kulttuuriset käytännöt kohtaavat näissä projekteissa? Millaisia haasteita ja etuja näistä kohtaamisista syntyy?

Lisäksi haluamme pohtia soveltavaan tutkimukseen liittyviä teoreettisia, eettisiä ja tieteenfilosofisia kysymyksiä:

– Mikä on teorian rooli soveltavassa tutkimuksessa, tai miten soveltava tutkimus vaikuttaa kulttuurintutkimuksen teoreettiseen ymmärrykseen?

– Pitääkö soveltavasta tutkimuksesta kirjoittaa eri tavalla kuin perustutkimuksesta, keitä ovat sen “yleisöt” ja mitkä ovat sen foorumit?

– Miten kulttuurintutkimuksen etiikka ja soveltava tutkimus sopivat yhteen?

– Onko soveltavalla ja perustutkimuksella jotain perustavanlaatuista eroa vai ovatko ne vain erilaisia tapoja tehdä tieteellistä tutkimusta?

– Miltä kulttuurintutkimuksen tulevaisuus näyttää soveltavan tutkimuksen näkökulmasta?

Kutsumme soveltavaan tutkimukseen perehtyneitä kulttuurintutkijoita tarjoamaan aiemmin julkaisemattomia suomenkielisiä tekstejä kokoomateokseemme. Tarkemmat ohjeet lähdeviitteiden ja kirjallisuusluettelon kirjoittamisesta toimitetaan kirjoittajille abstraktin hyväksymisilmoituksen yhteydessä. Artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin ennen julkaisemista. Tulemme tarjoamaan kirjaa suomalaisille tiedekustantamoille.

Kokoomateoksessa julkaistavaksi tarjottavista artikkeleista lähetetään 2–3 sivun laajennettu abstrakti lyhyen kirjoittajaesittelyn kera sähköpostitse Tiina Suopajärvelle (tiina.suopajarvi(at)oulu.fi) 31.1.2015 mennessä. Abstraktista tulee käydä ilmi, miten tekstissä lähestytään ja hyödynnetään soveltavan kulttuurintutkimuksen näkökulmaa. Lisäksi siinä tulee olla tekstin keskeinen kysymyksenasettelu/tavoite, kuvaus teoreettisesta ja metodologisesta näkökulmasta sekä mahdollisesta empiirisestä aineistosta ja käytetyistä menetelmistä.

Julkaisun alustava aikataulu:

31.1.2015 abstraktien deadline
helmikuu 2015 ilmoitus abstraktien hyväksynnästä
toukokuu 2015 valmiiden käsikirjoitusten deadline, minkä jälkeen artikkelit lähtevät referee-kierrokselle
lokakuu 2015 referee-kommenttien jälkeen viimeistellyt tekstit lähetetään toimittajille (tarvittaessa uusi referee-kierros)
Talvi 2015/2016 kirja julkaistaan

Kokoomateoksen toimittavat etnologi Pilvi Hämeenaho, kulttuuriantropologi Tiina Suopajärvi ja kulttuuriantropologi Johanna Ylipulli. Vastaamme mielellämme kirjahankkeeseen liittyviin kysymyksiin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.