Jatkokoulutuskurssi etnografisesta tutkimuksesta

Etnografinen tutkimus – analyysia ja kuvausta
jatkokoulutuskurssi Tampereen yliopistossa 17.- 18.2.2011

Opettajat: Dos. Laura Assmuth, Prof. Laura Huttunen, YTT Anna Rastas,
YTT Satu Ranta-Tyrkkö

Kohderyhmä: väitöskirjatutkimuksessaan etnografisia menetelmiä
käyttävät jatko-opiskelijat

Tutkittavan ryhmän tai ilmiön kuvaaminen on tärkeä osa etnografista
tutkimusta. Mutta ollakseen tutkimusta etnografia ei voi olla pelkkää
kuvausta vaan sen on oltava myös analyysia ja tulkintaa. Tutkijan
tulee siis sitoa havaintonsa teoreettisiin keskusteluihin ja jäsentää
niitä käsitteellisin välinein. Kuvauksen ja analyysin välille
muodostuukin usein etnografisen tutkimuksen hedelmällinen jännite.
Yhtäältä tutkimuksessa pitää pelkistää, tiivistää ja analysoida,
nostaa esiin maailman kaoottisuudesta säännönmukaisuuksia ja hahmoja,
toisaalta etnografiassa pyritään pitämään mukana maailman
monimuotoisuus ja rikkaus sekä kunkin kontekstin erityisyys ja
omalaatuisuus hajuineen ja makuineen. Tutkimuskohde pitää siis
rakentaa tekstiin myös kuvauksena.

Tällä jatkokoulutuskurssilla pohdimme näitä kysymyksiä johdattavien
luentojen ja työnryhmätyöskentelyn muodossa. Työryhmissä käsitellään
opiskelijoiden omia papereita aiheesta. Toivomme paperissa pohdittavan
seuraavanlaisia asioita: Miten rakennat kohteen kuvauksen
etnografisessa tekstissäsi? Miten kuvauksen ja teorian välinen suhde
toimii juuri sinun tekstissäsi? Mitkä käsitteet ovat keskeisiä
kuvauksen jäsentämisen kannalta? Mikä on kirjoittajan itsensä
?näkyvyys? ja autoetnografisen otteen merkitys sinun tekstissäsi?

Ohjeet paperin kirjoittamiselle: Kirjoita enintään 8 liuskaa (Times
New Roman, 12 pt, riviväli 1,5). Keskity paperissasi seuraaviin
kolmeen teemaan: 1. Miten rakennat kuvauksen kohteestasi? 2. Mitkä
käsitteet ovat keskeisiä työssäsi, kuvauksen jäsentämisessä? 3. Miten
ajattelet sinun itsesi tulevan kirjoittajana näkyviin tekstissäsi?
Sano kaikista teemoista jotakin, mutta voit keskittyä vain yhteen, jos
tahdot.

Kurssille haetaan lähettämällä abstrakti 5.1.2011 mennessä
sähköpostitse osoitteella laura.huttunen@uta.fi. Mukaan valitut
vahvistetaan viimeistään 14.1. Valmiit paperit työryhmätyöskentelyä
varten tulee toimittaa viimeistään 1.2.2011

Alustava ohjelma

Torstai 17.2.2011

Klo 11-13 Johdantoluento Dos. Laura Assmuth: Rikas kuvaus, oivaltava
analyysi: Etnografisen kirjoittamisen monimuotoisuus ja lomittaisuus

Klo 14-17 Työryhmätyöskentelyä

Perjantai 18.2.2011

Klo 10-11 YTT Anna Rastas: Tutkijaminä tekstissä. Itsereflektiosta
autoetnografiaan
11-12 YTT Satu Ranta-Tyrkkö: Konteksti ja kuvaus: Näkökulmia kuvauksen
ja analyysin limittäisyyteen etnografisessa tutkimuksessa

klo 13-16 Työryhmätyöskentelyä

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.